Voorwaarden Kopen.nl

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de Website Kopen.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Kopen.nl is een creatie van YoungMinded BV, kantoorhoudende te 5721 WG Asten aan de Keizersdijk 2 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54072840.

Doel

Kopen.nl geeft een overzicht van producten en prijzen van winkels. Centraal doel van Kopen.nl is om de Nederlandse consument te helpen in zijn of haar zoektocht naar een passend product. Kopen.nl probeert hierbinnen een zo breed en duidelijk mogelijk overzicht van informatie te geven. Kopen.nl kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de aangeboden informatie consistent juist zijn, maar doet er alles aan om alle gegevens correct en up-to-date te houden.

Aansprakelijkheid

Kopen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden ondervinden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de websites van Kopen.nl.

Eigendomsrechten

De website www.kopen.nl is eigendom van YoungMinded BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waartoe ook tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden zijn eigendom van YoungMinded BV of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YoungMinded BV is het niet toegestaan om de Website Kopen.nl of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven. U bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de Website Kopen.nl of de op deze Website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords.

Koppeling naar websites van derden

Kopen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn van of naar onze website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Kopen.nl aanvaardt dienaangaande dan ook geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij raden aan om na een doorverwijzing altijd alle gegevens van uw bestelling te controleren voordat u de bestelling plaatst bij de betreffende partij.

Gedragscode adverteerders

Indien een adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat Kopen.nl op haar website publiceert, dient deze adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Kopen.nl daaraan gestelde regels.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Kopen.nl verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden behandeld en, tenzij de gebruiker hiertoe expliciet toestemming geeft, niet door Kopen.nl aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiƫle autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Kopen.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.